ما آزادیم به هر کجا که میخواهیم پرواز کنیم و همانی باشیم که هستیم! هیچکس کسی را از دست نمیدهد زیرا در واقع هیچکس کسی را در اختیار ندارد این تجربه ی واقعی آزادی است دارا بودن مهمترین احساس دنیا بدون در اختیار داشتن آن! http://ilovelionelmessi.mihanblog.com 2020-04-04T18:07:51+01:00 text/html 2017-04-25T09:17:25+01:00 ilovelionelmessi.mihanblog.com زهرا پست ثابت http://ilovelionelmessi.mihanblog.com/post/487 <div align="center"><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/e.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/m.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/o.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/c.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/l.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/e.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/w.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/o.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/t.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/b.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp; <img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/e.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp; <img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/w.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/y.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://www.glitter-graphics.com/images/text/blush_noise/m.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div>